Διδασκαλία

στο ΠΠΣ του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών

Υποχρεωτικά μαθήματα

1. Εισαγωγή στην Ιχθυολογία

2. Υδροβιολογία Ι: Υδάτινα Συστήματα

3. Υδροβιολογία ΙΙ: Υδρόβιοι Οργανισμοί

4. Βιολογία Υδρόβιων Ασπονδύλων

5. Αλιευτική Βιολογία

6.  Νομοθεσία

7. Συστηματική και Ταυτοποίηση Ιχθύων

8. Διαχείριση Προστατευμένων Παράκτιων Οικοσυστημάτων

9. Αλιευτική Τεχνολογία

10. Δυναμική Αλιευτικών Αποθεμάτων

Επιλεγόμενα μαθήματα

1. Κατάδυση και Υποβρύχια Φωτογράφηση

 

στο

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών “Βιωσιμη αλιεία, υδατοκαλλιεργεια

  1. Ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση (Α εξ.)
  2. Υδάτινο οικοσύστημα (Α εξ.)
  3. Βιολογία και οικολογία υδροβιων οργανισμών  (Α εξ.)
  4. Αλιεία και περιβαλλον (Β εξ.)
  5. Περιβαλλον-Προστασία (Β εξ.)

 σε

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αλλων τμημάτων

«Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Μεσολογγίου

1. Υδατοκαλλιέργειες και περιβάλλον, Α. Μοντέλα διασποράς αποβλήτων υδατοκαλλιεργειών,Β. Χωρητικότητα υδάτινου περιβάλλοντος,Γ. Αλληλεπίδραση αλιείας και υδατοκαλλιεργειών

«Εκτροφή υδάτινων οργανισμών» του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το ΤΕΙ Μεσολογγίου

1. Εκτίμηση αλιευτικής παραγωγής λιμνοθαλασσών

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & ΤΕΙ Ηπείρου

1. Σύγχρονες μέθοδοι εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών