Από το 2000 το ΥΔΡΑΛ παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα όπως φαίνεται από:

(α) τις 12 εργασίες σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά (10 στον κατάλογο του SCI), 6 εργασίες σε Διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 33 σε Ελληνικά συνέδρια και μετείχε στη συγγραφή 11 τεχνικών εκθέσεων.

(β) τα 12 εγκεκριμένα ερευνητικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στο εργαστήριο (5) αλλά και σε συνεργασία (7) με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Πατρών-Α.Π.Θ.) και παραγωγικούς φορείς της περιοχής (Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας).

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές / Science Citation Index (*)

2003

(*) Katselis G., Koutsikopoulos C., Dimitriou E., Rogdakis I. (2003). Spatial and temporal trends in the composition of the fish barriers fisheries production of the Μesolonghi-Εtoliko lagoon (western Greek coast). Scientia Marina 67(4): 501-511.

Peristeraki P., Tserpes G., Koutsikopoulos C., Katselis G., Kallianiotis A. (2003). Length and Weight conversion equations for bluefin tuna from the eastern Mediterranean Sea. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 55(1): 91-93

2005

(*) Tzanatos Ε., Dimitriou E., Katselis G., Georgiadis M., Koutsikopoulos C. (2005). Composition, temporal dynamics and regional characteristics of small-scale fisheries in Greece. Fisheries Research, 73: 147–158

(*) Katselis G., Koutsikopoulos C., Rogdakis I., Dimitriou E., Lachanas A., Vidalis K. (2005). A model to estimate the annual production of roes (avgotaracho) of flathead mullet (Mugil cephalus) based on the spawning migration of species. Fisheries research 75: 138-148

2006

(*) Tserpes G., Peristeraki P., Moutopoulos D.K., Katselis G., Koutsikopoulos C. (2006). Study of swordfish fishing dynamics in the eastern Mediterranean by means of machine-learning approaches. Fisheries research 78: 196-202.

Katselis G., Hotos G., Minos G., Vidalis K. (2006). Phenotypic affinities on fry of four Mediterranean grey mullet species. Turkey Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6: 49-55.

2007

(*) Chrisafi Ε., Kaspiris P., Katselis G. (2007). .Feeding habits of sand smelt (Atherina boyeri, Risso 1810) in the Trichonis Lake (Western Greece). Journal of Applied Ichthyology, 23: 209-214.

(*) Dimitriou E., Katselis G., Moutopoulos D.K., Akovitiotis C., Koutsikopoulos C. (2007). Possible influence of reared gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) on wild stocks in the area of the Messolonghi lagoon (Ionian Sea, Greece). Aquaculture Research, 38: 398-408.

(*) Katselis G., Koukou K., Dimitriou E., Koutsikopoulos C. (2007). Short-term seaward fish migration in the Messolonghi-Etoliko Lagoons (western Greek coast) in relation to climatic variables and the lunar cycle. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 73: 571-582.

2008

(*) Zompola S., Katselis G., Koutsikopoulos C., Cladas Y. (2008). Temporal patterns of glass eel migration (Anguilla anguilla L. 1758) in relation to environmental factors in the Western Greek inland waters. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 80: 330-338

(*) Georgiadis M., Papatheodorou G., Tzanatos E, Geraga M, Ramfos A., Koutsikopoulos C., Ferentinos G. (2008). Coralligène formations in the eastern Mediterranean Sea: Morphology, distribution, mapping and relation to fisheries in the southern Aegean Sea (Greece) based on high-resolution acoustics. Journal of Experimental Marine Biology & Ecology 368: 44-58.

2009

(*) Rogdakis Y., Ramfos A., Koukou K., Dimitriou E., Katselis G. (2010). Feeding habits and trophic level of sea bass (Dicentrarchus labrax) in the Messolonghi-Etoliko lagoons complex (Western Greece). Journal of Biological Research, in press.

Άλλα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

2003

Ρογδάκης Ι., Κατσέλης Γ., Κασπίρης Π. (2003). Ανάλυση της μορφολογικής ποικιλομορφίας πληθυσμών του λαβρακιού Dicentrarhus labrax (L). Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 3: 78-89

2007

Katselis G., Ramfos A., Koukou A., Gnardelis Ch. (2007). Shape variation of mugil scales (Pisces: Mugilidae) in Messolonghi-Etoliko lagoons (W. Greece). Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων (υπό έκδ.).

Κεφάλαια σε βιβλία με κριτές

2007

E.T. Koutrakis, A. Conides, A.C. Parpoura, E.H. van Ham, G. Katselis, C. Koutsikopoulos (2007). Lagoon fisheries’ resources in Hellas. In: C Papaconstantinou, A Zenetos, V Vassilopoulou, G Tserpes (eds), State of Hellenic Fisheries, p.: 223-232. Hellenic Centre for Marine Research, Athens 466 pp.

Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

2004

E. Tzanatos, Y. Vlatsiotis, L. Papacharisis, G. Katselis, E. Dimitriou, C. Koutsikopoulos (2004). Typology of Greek small-scale fisheries based on social, economical and biological elements. 37th CIESM Congress, Barcelona, Spain, June 2004

2007

Katselis G., Dimitriou E., Koutrakis E., Cladas Y., Koutsikopoulos C. (2007). Interactions between lagoon fisheries and other coastal activities in Greece. 1st lagunet and 3rd European conference on lagoon research, Naples 19-23 Nov 2007, 139.

Ramfos, A., Georgakakis, I., Dimitriou, D., Koutsikopoulos C., Katselis G. (2007). Analysis of high frequency water temperature records in Mesolonghi -Etoliko Lagoons (Western Greece). 1st lagunet and 3rd European conference on lagoon research, Naples 19-23 Nov 2007, 92.

Moutopoulos D.K., Katselis G., Kentrou A., Koutsikopoulos C., (2007). Indications of a possible change in fishery exploitation pattern in Ionian Sea lagoons. 38th CIESM Congress.

Ramfos A., Siokou-Frangou I., Christou E.D., Isari S., Fragopoulu N. (2007). Interannual and bathymetric variations in body size of Calanus helgolandicus (Copepoda: Calanoida) diapausing populations in the North Aegean Sea. 38th CIESM Congress, April 2007 Istanbul.

2008

Katselis G., Ramfos A. & Koukou K. (2008). A bio-economical model for the assessment of artificial light application in Sparus aurata open sea cages. 3rd International Conference of Hydrobiology and Fisheries. Arta, 8-10/10/08.

2000

Κατσέλης Γ., Σπίνος Ε., Κουτσικόπουλος Κ., Περιστεράκη Π., Τσερπές Γ. (2000). Χαρακτηριστικά του στόλου αλιείας του ξιφία στην Δυτική Ελλάδα. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 6(2): 130-134.

Δημητρίου Ε., Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ. (2000). Σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 6(2): 140-145.

Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ. (2000). Δυναμική των καταδρόμων ειδών στις λιμνοθάλασσες εκτατικής διαχείρισης: η περίπτωση του Liza saliens στη λ/θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Πρακτικά 9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 9: 125-128.

Σπίνος Ε., Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ. (2000). Εποχιακή σύνθεση αλιευμάτων μανωμένου διχτύου στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Πρακτικά 9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων Μεσολόγγι 9: 77-80.

Δημητρίου Ε., Αθανασόπουλος Α., Καπαρελιώτης Α., Κατσέλης Γ., Ρογδάκης Ι., Betts H., Wendling C. (2000). Καταγραφές φυσικοχημικών παραμέτρων αλιευτικής παραγωγής και μεγέθους αλιευομένων ψαριών στο ιχθυοτροφείο Βασιλάδι κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Πρακτικά 9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 9: 109-112.

2001

Γεωργιάδης Μ., Παπαθεοδώρου Γ., Κατσέλης Γ., Τζανάτος Ε., Ραμφος Α., Βαβούλης Δ., Κουτσικόπουλος Κ. (2001). Μορφολογικά χαρακτηριστικά και κατανομή αλιευτικών πεδίων τραγάνας (ροδοφύκη) στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 10: 333-336.

Κουτσικόπουλος Κ., Δημητρίου Ε., Ρογδάκης Γ., Κουτράκης Ε., Κλαδάς Γ., Καπαρελιώτης Α., Αθανασόπουλος Α., Λιούρδη  Μ., Κατσέλης Γ., Ρούσση Α., Μανιός Β., Κασπίρης Π., Οικονομιδης Π. Σ. (2001). Ερωτήματα και ενέργειες για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των ελληνικών λιμνοθαλασσών. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 10: 293-296.

Ρογδάκης Γ., Δημητρίου Ε.,  Κουτράκης Ε., Κλαδάς Γ., Καπαρελιώτης Α., Αθανασόπουλος Α., Λιούρδη Μ., Κατσέλης Γ., Ρούσση Α., Μανιός Β., Κουτσικόπουλος Κ.,  Κασπίρης Π., Μπόμπορη Δ., Οικονομιδης Π.Σ. (2001). Γενικά χαρακτηριστικά και στοιχεία υποδομών των ελληνικών λιμνοθαλασσών. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 10: 289-292.

Χρυσάφη Ε., Αργυρίου Α., Κατσέλης Γ., Κασπίρης Π. (2001). Πολυμορφισμός της αθερίνας (Atherina boyeri), σε διαφορετικούς βιότοπους της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 10: 281-284.

Κατσέλης Γ., Σπίνος Ε., Χαλινίδου Ι., Κουτσικόπουλος Κ., Περιστεράκη Π., Τσερπές Γ. (2001). Αλιεία του ξιφία στην δυτική Ελλάδα: Παράγοντες που επηρεάζουν την αλιευτική προσπάθεια και την απόδοση. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 10: 17-20.

Ρογδάκης Ι., Μίνος Γ., Κατσέλης Γ. (2001). Αλιεία, εμφάνιση και τεχνικές διαχείρισης άγριου γόνου ιχθύων. ΗΜΕΡΙΔΑ-Νέα Μουδανιά, 1/6/ 2001

2003

Κατσέλης Γ., Βιδάλης Κ., Δημητρίου Ε., Ρογδάκης Ι. (2003). Εκτίμηση της παραγωγής του «αυγοτάραχου Μεσολογγίου». Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 197.

Κατσέλης Γ., Μαρνάρη Δ., Σουλαντζου Δ., Ρογδάκης Ι. (2003). Μια μέθοδος αναγνώρισης πληθυσμών τσιπούρας (S. aurata), με την χρήση αναγεννημένων λεπιών. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 178.

Ρογδάκης Ι., Βαβαρούτα Β., Αγγελής Ι., Κούτρα Ι., Λεονάρδος Ι., Κατσέλης Γ. (2003). Μορφολογική σύγκριτική μελέτη της τσιπούρας (S. aurata) από τρεις τύπους καλλιέργειας στην δυτική Ελλάδα. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 342.

Βαβαρούτα Β., Κούτρα Ι., Γιαννακοπούλου Λ., Ρογδάκης Ι., Μπαταργιάς Κ., Λεονάρδος Ι., Κατσέλης Γ. (2003). Μορφολογική σύγκριση φυσικών και εκτρεφόμενων πληθυσμών. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 11: 207-210.

Ρογδάκης Ι., Αγγελής Ι., Βαβαρούτα Β., Κούτρα Ι., Μαργαρίτης Ω., Κατσέλης Γ. (2003). Πρώτες εκτιμήσεις από εμπλουτισμό της λιμνοθάλασσας Παπας με τσιπούρα. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 11: 211-214.

Κεντρου Α., Ζομπολα Σ., Στούμπου Γ., Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ. (2003). Είδη και χρονικές διακυμάνσεις της αλιευτικής παραγωγής των λιμνοθαλασσών του νομού Πρέβεζας. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 11: 223-226.

Τζανάτος Ε., Κατσέλης Γ., Παπαχαρίσης Λ., Δημητρίου Ε., Κουτσικόπουλος Κ. (2003). Τυπολογία των νομών της Ελλάδας βασισμένη σε χαρακτηριστικά της μικρής παράκτιας αλιείας Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 11: 283-286.

Βαβαρούτα Β., Κούτρα Ι., Μαργαρίτης Ω., Αγγελής Ι., Ρογδάκης Ι., Κατσέλης Γ.(2003). Μορφολογικής σύγκριση της τσιπούρας από εμπλουτισμό της λιμοθάλασσας Πάπας, με τους φυσικούς και εντατικά εκτρεφόμενους πληθυσμούς του είδους. Forum νεων επιστημόνων. Πατρα. 19-05-03.

Ρογδάκης Ι., Κατσέλης Γ. (2003). Δημιουργία, χρήση και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων ανάπτυξης των ψαριών στις εντατικές μονάδες εκτροφής. ΗΜΕΡΙΔΑ: «νεες μέθοδοι υδατοκαλλιεργειών». ΙΧΘΥΚΑ 27-05-03

2004

Κατσέλης Γ. (2004). Χαρακτηριστικά αλιευτικής διαχείρισης των ελληνικών λιμνοθαλασσών. Ημερίδα με τίτλο: Η διαχείριση των λιμνοθαλασσών στην προστατευόμενη περιοχή Κοτυχίου – Στροφυλιάς.12/11/04, Λαπας Αχαίας.

2005

Βαβαρούτα, Β., Ρογδάκης, Ι., Πίκουλας, Θ., Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ. (2005). Σχέσεις μήκους-βάρους 15 ειδών ψαριών από δυο λιμνοθάλασσες της Δυτικής Ελλάδος. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 12: 189-192.

Ρογδάκης, Ι., Κατσέλης, Γ., Βαβαρούτα, Β., Μουτόπουλος Δ.Κ, Κουτσικόπουλος Κ. (2005). Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης της λιμνοθάλασσας Πάπας (Ν. Αχαΐας) από τα αλιευτικά δεδομένα της περιόδου 1995-2005. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 12: 282-285

Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ., Ρογδάκης Ι., Δημητρίου Ε. (2005). Ανάλυση ημερήσιων συλλήψεων του είδους Liza saliens (γάστρος) στο λιμνοθαλάσσιο σύμπλεγμα Μεσολογγίου Αιτωλικού. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 12: 201-205

Κεντρου Α., Ζομπολα Σ., Mουτόπουλος Δ., Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ. (2005). Χρονικές αλλαγές και εποχικές διακυμανσεις της αλιευτικής παραγωγής των λιμνοθαλασσών του νομού Πρέβεζας. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 12: 278-281.

2006

Ρογδάκης, Ι., Βαβαρούτα Β., Πίκουλας Θ., Κατσέλης Γ. (2006). Μορφομετρική σύγκριση  άγριων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) σε διαφορετικές συνθήκες  ανάπτυξης. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 242.

Κατσέλης Γ., Β. Βασιλική, Ρογδακης Ι., Κουτσικόπουλος Κ. (2006). Περιοδικές  μεταβολές της θερμοκρασίας στην λιμνοθάλασσα του Παπα (Αραξος, Δυτική Ελλάδα). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 172.

2007

Ζόμπολα Σ., Κλαδάς Ι., Κατσέλης Γ., Ιωάννου Γ., Κουτσικόπουλος Κ. (2007). Εποχική εμφάνιση και πρότυπο εισόδου γυαλόχελων (Anguilla anguilla L. 1758) στα εσωτερικά ύδατα της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 13: 273-276.

Σπάλα Κ., Κατσέλης Γ., Δημητρίου Ε., Κουτσικόπουλος Κ. (2007). Χρονισμός των αλιευτικών ενεργειών στις παραδοσιακές ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας με τον ημερήσιο παλιρροιακό κύκλο. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 13: 269-272.

Σπίνος Ε., Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ., Φραγκοπούλου Ν. (2007). Χωροχρονική διακύμανση των υδρολογικών χαρακτηριστικών της λιμνοθάλασσας Κουτάβου Κεφαλονιάς. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 13: 507-510.

Κούκου Κ., Καρράς Π., Μάκου Μ., Βορεινάκης Φ., Βιδάλης Κ., Κουτσικόπουλος Κ., Κατσέλης Γ. (2007). Επίδραση της έντασης του προστιθέμενου φωτός στην αναπαραγωγική ωρίμανση και στην αύξηση του σωματικού βάρους της τσιπούρας σε κλωβούς. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 13: 287-290.

Κατσέλης Γ., Ράμφος Α., Γεωργακάκης Ι., Δημητρίου Ε., Κουτσικόπουλος Κ. (2007). Διακυμάνσεις στην θερμοκρασία αέρα και νερού στο λιμνοθαλάσσιο σύμπλεγμα Μεσολογγίου –Αιτωλικού Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 13: 499-502

2008

Κατσέλης, Γ. 2008. Εφαρμογή φωτοπεριοδικού πρωτοκόλλου σε εκτρεφόμενη τσιπούρα σε κλωβούς ανοικτής θαλάσσης». Ημερίδα με τον ομονυμο τίτλο,17/04/2008, ΤΕΙ Μεσολογίου

2009

Κούκου Κ., Ράμφος Α., Κουτσικόπουλος Κ., Κατσέλης Γ. (2009). Μοντέλο εκτίμησης της επίδρασης του ετησίου θερμοκρασιακού κύκλου και της εποχής εισόδου στην απόδοση της εκτροφής της τσιπούρας. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας Τόμος ΙΙ: 1135-1140

Ράμφος Α., Σπίνος Ε., Βαβάσης Χ., Σιμωτάς, Γ., Κατσέλης Γ. (2009). Συγκριτική Μελέτη του φανερόγαμου Posidonia oceanica σε επιβαρυμενες και μη περιοχές του Κόλπου του Αργοστολίου (Ν. Κεφαλονίας). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας Τόμος Ι: 561-566.

Ράμφος Α., Μιγκλής Γ., Δημητριάδης Γ., Αβραμίδης Π., Κατσέλης Γ. (2009). Στοιχεία βιολογίας του δεκαπόδου Upogebia pusilla (Petagna,  1792) στην παράκτια ζώνη του λιμνοθαλάσσιου συμπλέγματος Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας Τόμος Ι: 601-606.

Βογιατζής Μ., Ρόκκος Π., Κατσέλης Γ., Ράμφος Α. (2009). Μελέτη του φανερόγαμου Cymodocea nodosa στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας Τόμος Ι: 584-589.

Μουτόπουλος Δ.Κ., Ράμφος Α., Σπάλα Κ., Χριστοδούλου Β., Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ. (2009). Κατά μήκος συνθέσεις των σημαντικότερων ειδών ψαριών της παράκτιας αλιείας στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας (σε CD).

Μουτόπουλος Δ.Κ., Ράμφος Α., Σπάλα Κ., Κουτσικόπουλος Κ., Κατσέλης Γ. (2009). Διαχρονικές αλλαγές στο πρότυπο της αλιευτικής παραγωγής των κυριότερων ειδών των Λ/Θ του Αμβρακικού κόλπου. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας (σε CD).

Ράμφος Α., Μουτόπουλος Δ.Κ., Μούκα Α., Κατσέλης Γ., Κουτσικόπουλος Κ. (2009). Διερεύνηση της στρατηγικής της μικρής παράκτιας αλιείας στον Κοριθνιακό κόλπο: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας (σε CD).

Φακίρης Η., Παπαθεοδώρου Γ., Γεραγά Μ., Πατσουράκης Μ., Φερεντίνος Γ., Κυπαρίσσης Σ., Καπαρελιώτης Α., Ράμφος Α., Τρυφωνόπουλος Γ., Κορνάρος Μ., Ραλλάτος Δ. (2009). Ακουστική χαρτογράφηση λειμώνων Posidonia oceanica με χρήση του λογισμικού αυτόματης ταξινόμησης εικόνας TextureAn: Εφαρμογή στους κόλπους Λαγανά και Αλυκών (Ν. Ζακύνθου). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Τόμος Ι: 128-133.

Τεχνικές εκθέσεις

2001

Οικονομίδης Σ.Π. και συν. (2001). Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας αλιευτικής εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Pesca, μέτρο 12.Υπ. Γεωργίας, Δνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσ. Υδάτων. Τελική Έκθεση.

2003

Ρογδακης Ι., Κατσέλης Γ. & συν. (2003). Πειραματικοί εμπλουτισμοί της Λ/Θ Πάππας με ιχθύδια τσιπούρας από Εκκολαπτήριο. Σύγκριση της ανάπτυξης των μορφομετρικών και μεριστικών χαρακτήρων των παραγομένων ψαριών με τα ιχθύδια φυσικών πληθυσμών και καθορισμός μοντέλων ανάπτυξης και διαχείρισης της λ/θ με εμπλουτισμούς. Τελική Έκθεση

Ρογδάκης Ι., Κατσέλης Γ. (2003). Αξιολόγηση υδρολογικών  και βιολογικών δεδομένων της λιμνοθάλασσας Μυρταρίου και πρόταση αλιευτικής του διαχείρισης».ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τελική Έκθεση

Κατσέλης Γ., Ρογδάκης Ι. & συν. (2003). Δημιουργία και εφαρμογή προτύπων ανάπτυξης των εκτρεφόμενων ψαριών ιχθυοτροφικής μονάδας (λαβράκι, τσιπούρα & Μυτάκι) και σύνδεσή τους με λογιστικά πρότυπα για την δημιουργία προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του ιχθυοτροφείου. Μυτικας ΑΕ. Τελική έκθεση.

Κουτσικόπουλος Κ. και συν (2003). Αναπτυξη τυπολογίας των Ελλήνων επαγγελματιών αλιέων μικρής παρακτιας αλιείας με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τελική Έκθεση.

2007

Κατσελης Γ., Κούκου Α. (2007). Τα κύρια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών αλιέων του νομού Κυκλάδων και σύγκρισή τους με προηγούμενες μελέτες. Τελική Εκθεση.

Κατσελης Γ., Κούκου Α., Ιωσηφίδης Α. (2007). Εφαρμογή φωτοπεριοδικού πρωτοκόλλου σε εκτροφόμενη σε κλωβούς ανοικτής θαλάσσης  τσιπούρας για την αναστολή της αναπαραγωγικής της ωρίμανσης. Εκθεση ΦΑΣΗΣ Ι. σελ.53

2008

Κουτσικόπουλος Κ., Κατσέλης Γ., Ράμφος Α., Μουτόπουλος Δ., Σπάλα Κ., Χριστοδούλου Β., Τζανάτος Ε., Ρούσση Α. (2008). Αλιευτική δραστηριότητα στον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό Κόλπο: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000-2006: Μέτρο 4.4-«Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες».

Κουτσικόπουλος Κ., Φερεντίνος Γ., Παπαθεοδώρου Γ., Γεραγά Μ., Χριστοδούλου Δ., Φακίρης Η., Ιατρού Μ., Σπάλα Κ., Μουτόπουλος Δ., Δημητρίου Ν., Κατσέλης Γ., Ρούσση Α. (2008). Αλιευτική δραστηριότητα στον Αμβρακικό Κόλπο: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000-2006: Μέτρο 4.4-«Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες».

Κατσελης Γ. , Κούκου Α., Ραμφος Α. (2008). Εφαρμογή φωτοπεριοδικού πρωτοκόλλου σε εκτροφόμενη σε κλωβούς ανοικτής θαλάσσης  τσιπούρας για την αναστολή της αναπαραγωγικής της ωρίμανσης. Τελική Εκθεση σελ. 86

Κατσέλης Γ., Βιδαλης Κ., Χώτος Γ. (2008). Yδροβιολογικη προμελετη κατασκευης ενυδρειου για εκθεσιακη χρηση στο δημο Μενιδιου Aιτωλοακαρνανιας. Τελική Εκθεση σελ.127.

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο

2001

Δημιουργία και εφαρμογή προτύπων ανάπτυξης των εκτρεφόμενων ψαριών ιχθυοτροφικής μονάδας (λαβράκι, τσιπούρα & μυτάκι) και σύνδεσή τους με λογιστικά πρότυπα για την δημιουργία προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του ιχθυοτροφείου (ΠΑΒΕ2000, 00 BE20). Υπεύθυνος έργου: Κατσέλης Γ. Φορέας υλοποίησης ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΥΤΙΚΑ ΑΕ. (2001-03) (24 μηνες)

2005

Μελέτη του βαθμού επίδρασης των μετεωρολογικών παραμέτρων στην μετανάστευση των ψαριών στο λιμνοθαλάσσιο σύμπλεγμα Μεσολογγίου –Αιτωλικού. (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2005-2007). Υπεύθυνος έργου: Κατσέλης Γεώργιος, Φορέας ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Εφαρμογή φωτοπεριοδικού πρωτοκόλλου σε εκτροφόμενη σε κλωβούς ανοικτής θαλάσσης  τσιπούρας για την αναστολή της αναπαραγωγικής της ωρίμανσης. Φορέας υλοποίησης ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΥΤΙΚΑ ΑΕ. Σε συνεργασία με ΤΕΙ Μεσολογγίου. Υπεύθυνος έργου: Κατσέλης Γ. (Διάρκεια: 18 μήνες, 2005-07).

2007

Τα κύρια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών αλιέων του νομού Κυκλάδων και σύγκρισή τους με προηγούμενες μελέτες. (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6-10/2007). Υπεύθυνος έργου: Κατσέλης Γ. Φορέας Χρηματοδότησης Πανεπιστήμιο Πατρών.

2008

Yδροβιολογικη προμελέτη κατασκευής ενυδρείου για εκθεσιακή χρήση στο δήμο Μενιδίου Aιτωλοακαρνανίας. (2008). Χρηματοδότηση Δήμος Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας. Υπεύθυνος έργου: Κατσέλης Γ.

Συνεργασίες για την υλοποίηση προγραμμάτων

2003

Ανάπτυξη τυπολογίας των Ελλήνων επαγγελματιών αλιέων μικρής παράκτιας αλιείας με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Υπεύθυνος έργου: Κουτσικόπουλος Κ. Αν Καθηγητής. Φορέας υλοποίησης Παν/μίο Πατρών (2003).

2007

Προστατευόμενες περιοχές NATURA. INTEREGG III. (2007-2008). Υπεύθυνος έργου: Βορεινάκης Φ.

Αλιευτική δραστηριότητα στον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό κόλπο: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές. Φορέας Υλοποίησης: Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Πατραϊκός-Κορινθιακός. Χρηματοδότηση ΕΠΑΛ Μέτρο 4.4. (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2006-2008). Υπεύθυνος έργου: Κουτσικόπουλος Κ..

2006

Αλιευτική δραστηριότητα στον Αμβρακικό κόλπο: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές. Φορέας Υλοποίησης: Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου. Χρηματοδότηση ΕΠΑΛ Μέτρο 4.4. (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2006-2008). Υπεύθυνος έργου: Κουτσικόπουλος Κ.

2008

Μελέτης υφισταμένης κατάστασης ιχθυοπανίδας του συγκροτήματος των φραγμαλιμνών του κάτω ρου του ποταμού Αχελώου και κατάντη αυτού. Φορέας Υλοποίησης: ΔΕΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2008-2009). Υπεύθυνος έργου: Χώτος  Γ.

Καταγραφή και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες οφείλεται η πρόκληση μαζικών θανάτων ψαριών σε αύλακες που καταλήγουν στη λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Φορέας Υλοποίησης: ΤΕΙ Μεσολογγίου Χρηματοδότηση: φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2008-2009). Υπεύθυνος έργου: Χώτος  Γ.

Kαταγραφή ανθρωπογενών και κλιματικών αλλαγών και της επίδρασης τους στο εθνικό πάρκο λιμνοθάλασσας Mεσολογγίου. Χρηματοδότηση: φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2008-2009). Υπεύθυνος έργου: Τσακίρης Γ.